Gebruiksvoorwaarden

Datum laatste aanpassing: 1 januari 2023

Bij Vroom willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Gebruikers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Vroom stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig. Met de onderstaande voorafgaande informatie en Gebruiksvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt, via de onderstaande contactgegevens.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u de Vroom Website gebruikt. Vroom kan deze algemene Gebruiksvoorwaarden immers aanpassen en de nieuwe Gebruiksvoorwaarden zullen vanaf dan van toepassing zijn. Op Diensten die u nu bestelt of gebruikt, gelden de huidige Gebruiksvoorwaarden.

Ondernemingsgegevens
Naam en rechtsvormBV Movel
AdresPosthofbrug 6-8
Postcode en gemeente2600 Antwerpen
OndernemingsnummerBE.0794.705.855
Contactgegevens
E-Mailcontact@vroom.be
Websitewww.VROOM.be

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 Het bedrijf BV Movel, gevestigd te Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen en handelend onder ondernemingsnummer BE.0794.705.855. ("Vroom") hanteert onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") voor alle Gebruikers, bij elk bezoek of gebruik van de Vroom Website en de informatie die erop te vinden is.

1.2 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Vroom:het bedrijf BV Movel, gevestigd te Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0794.705.855
 • Vroom Website: de website van Vroom, bereikbaar via de domeinen www.vroom.be en aanverwante (sub)websites.
 • Diensten: de producten en/of diensten die Vroom aan de Gebruiker levert via de Vroom Website.
 • Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee de Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor de Gebruiker opgeslagen bestanden zelf.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (desgevallend met inbegrip van diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijger en erfgenaam) die de Vroom Website gebruikt en/of met wie Vroom een Overeenkomst heeft gesloten of aan het onderhandelen is.
 • Vroom Materialen: alle werken van Vroom, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Vroom en de Gebruiker op grond waarvan Vroom de Diensten levert aan de Gebruiker.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicaties via het Account van Gebruiker, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Om de Vroom Website (met inbegrip van de informatie die via de Vroom Website wordt verstrekt) te mogen bezoeken, bekijken, openen of anderszins gebruiken, moet de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden raadplegen en de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden van de Gebruiker of van derden. Een Overeenkomst met Vroom houdt verzaking in aan de eigen voorwaarden van de Gebruiker of van derden.

2.2 Van de Gebruiksvoorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Vroom. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben, al dan niet via andersluidende of specifiekere bepalingen, en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

2.3 Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden brengt een wettelijk bindende Overeenkomst tussen de Gebruiker en Vroom tot stand met betrekking tot het gebruik van de Vroom Website en de Diensten die Vroom levert. Indien u als Gebruiker niet meer wilt gebonden zijn aan onze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige optie de Vroom Website en de Diensten van Vroom niet langer te gebruiken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de eventuele rechten van Vroom met betrekking tot uw niet-naleving van de bepalingen van de Overeenkomst tijdens het gebruik van de Vroom Website en de Diensten.

2.4 Vroom behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst of de Diensten geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te schorten of te wijzigen, zonder de Gebruiker hiervoor enige schadevergoeding onder welke vorm ook verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen: (i) voor zover de wijziging in het voordeel van de Gebruiker is, (ii) indien de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden of de eventuele andere bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, onverminderd het recht van Vroom op schadevergoeding, (iii) in geval van plotse stijging van personeelskosten of andere kosten die Vroom moet maken voor het verstrekken van de Diensten, (iv) bij relevante wijzigingen in toepasselijke wetgeving of de interpretatie ervan volgens bevoegde rechtbanken of autoriteiten, (v) indien Vroom besluit de Dienst in zijn geheel niet langer aan te bieden aan Gebruikers, (vi) in geval van Overmacht die langer dan een maand duurt, (vii) in geval van kennelijk onvermogen en/of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische situatie van de Gebruiker die Vroom dreigt te benadelen en (viii) in alle andere gevallen waarin een wijziging redelijkerwijze vereist is voor de bedrijfsvoering van Vroom. Voor zover redelijkerwijze haalbaar zal Vroom de Gebruiker hiervan vooraf in kennis stellen.

Artikel 3. Inhoud van de website

3.1 Onverminderd artikel 5 van de Gebruiksvoorwaarden neemt Vroom alle redelijke maatregelen om de Vroom Website, alsook de informatie die Vroom hierop publiceert, zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden.

Vroom biedt evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of geschiktheid van de informatie op de Vroom Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de Gebruiker op basis van het loutere feit dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is, niet geschikt is voor enig gebruik, of materiële fouten bevat

Uitingen van Vroom, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Vroom Website of andere informatiekanalen, met betrekking tot de diensten van Vroom zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vroom niet.

De informatie verstrekt via Vroom of de Vroom Website mag niet beschouwd worden als individueel advies en kan als zodanig ook niet leiden tot aansprakelijkheid van Vroom, behalve indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen dat deze adviesverlening deel uitmaakt van de Diensten.

3.2 De Vroom Website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Vroom en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. Vroom heeft geen controle over externe websites en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij de Vroom Website en kan Vroom niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

3.3 Als bepaalde inhoud van de Vroom Website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, of schadelijke gevolgen kan hebben, moet de Gebruiker Vroom zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen, al dan niet via het online contactformulier, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

3.4 Vroom behoudt zich het recht voor om de Vroom Website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of fouten aan te passen, ook wanneer er reeds een Overeenkomst tot stand kwam, zonder enige aansprakelijkheid.

Vroom behoudt zich eveneens het recht voor om de toegang tot delen van de Vroom Website uitsluitend voor Gebruikers met een Account voor te behouden. In voorkomend geval dienen de Gebruikers met een Account zich te houden aan de toegangsinstructies van Vroom. Bij niet-naleving van deze toegangsinstructies kan de toegang tot het Account geheel of gedeeltelijk ontzegd worden.

Artikel 4. Wedstrijden en Advertenties

4.1 Vroom organiseert op regelmatige tijdstippen wedstrijden en commerciële aanbiedingen. Naast de Gebruiksvoorwaarden zijn hierop de specifieke voorwaarden van het wedstrijdreglement van toepassing. Voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Gebruiksvoorwaarden en het wedstrijdreglement hebben de specifieke voorwaarden van het wedstrijdreglement voorrang.

4.2 Op de verkoop van advertenties zijn naast de Gebruiksvoorwaarden ook de specifieke Verkoopsvoorwaarden inzake advertenties van toepassing. Voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Verkoopsvoorwaarden hebben de Verkoopsvoorwaarden voorrang.

Artikel 5. Interactiviteit

5.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud (zoals informatie, meningen, aanbiedingen, weblogs en van communicaties tussen Gebruikers, waaronder chatten en reacties) die hij of zij op de Vroom Website plaatst. Het posten van dergelijke inhoud gebeurt steeds op eigen risico van de Gebruiker, en geldt als toestemming tot publicatie op de Vroom Website. Vroom is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de Vroom Website wordt geplaatst door de Gebruiker of derden, en evenmin voor de gevolgen daarvan, zoals onder andere beslissingen of handelingen (bv. de aankoop of financiering van een wagen) die door de Gebruiker op basis van die inhoud worden genomen, of enig ander gebruik van deze inhoud.

5.2 Specifiek voor het posten van wagen-reviews dient de Gebruiker de Reviewvoorwaarden te aanvaarden. Voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Reviewvoorwaarden, hebben de Reviewvoorwaarden voorrang.

5.3 De Vroom redactie behoudt zich autonoom het recht voor om inhoud toegevoegd door Gebruikers of derden, waaronder weblogs en berichten, te weren of te verwijderen van de Vroom Website indien ze kennelijk geen bijdrage leveren aan het debat of indien ze verboden zijn. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Onder meer de volgende daden zijn bij wet verboden en dus uiteraard ook verboden op de Vroom Website:

 • racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
 • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
 • schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de Vroom Website te verstoren. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
 • hacken of poging tot hacken van de Vroom Website is absoluut verboden en wordt bestraft;
 • openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

5.4 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Vroom Website wederrechtelijk of aanstootgevend is, dient die Gebruiker Vroom zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, al dan niet via het online contactformulier. In geval van onwettig gedrag van een Gebruiker, kan het IP-adres van die Gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Artikel 6. Veiligheid en onderhoudswerkzaamheden

6.1 Vroom levert alle redelijke inspanningen om de Vroom Website goed te Onderhouden volgens de regels van de kunst teneinde een optimale Dienstverlening aan te bieden. Onder "Onderhoud" wordt verstaan het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de Vroom Website en de levering van Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek verplaatsen van (onderdelen van) systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke racks, bekabeling, routers en switches.

6.2 Vroom neemt alle redelijke maatregelen met het oog op een goede beschikbaarheid van de Vroom Website, maar kan niet garanderen dat de Vroom Website op ieder ogenblik beschikbaar zal zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Vroom behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de Vroom Website te onderbreken om technische of andere Onderhoudsredenen, met een mogelijke onderbreking van de Diensten tot gevolg. Onderbrekingen worden in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk aan de Gebruiker aangekondigd. In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld omdat het de systemen nadelig zou beïnvloeden of de veiligheid in gevaar zou brengen, wordt dit evenwel uitgevoerd zonder overleg met de Gebruiker. Eventuele nadelige gevolgen van een storing of onderbreking kunnen hoe dan ook niet op Vroom worden verhaald en geven de Gebruiker geen recht op schadevergoeding onder welke vorm ook, behoudens in geval van opzet of fraude van Vroom.

6.3 Vroom neemt alle redelijke maatregelen met het oog op een veilig gebruik van de Vroom Website, maar kan niet garanderen dat de Vroom Website op elk moment computerfout- en virusvrij, bestand tegen hacking of anderszins veilig zou zijn. Elk gebruik of download vanaf de Vroom Website is daarom altijd op eigen risico van de Gebruiker. Vroom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijk gebruik en downloads, zoals het verlies van gegevens of op schade aan het computersysteem van de Gebruiker of de overdracht van virussen.

Artikel 7. Privacy

7.1 De verwerking van persoonsgegevens onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van Vroom gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, waaronder de GDPR. Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van Vroom, de doeleinden en de rechtsgronden van deze verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijn en de rechten van Gebruikers als betrokkenen zijn opgenomen in de Privacyverklaring op de Vroom Website. De Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Voor vragen over deze Privacyverklaring kan iedere Gebruiker met Vroom contact opnemen.

Voor de eigen verwerking van persoonsgegevens door de Gebruiker, zoals chatsessies en contactname van andere Gebruikers op basis van informatie op de Vroom Website, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk om de toepasselijke privacyregelgeving na te leven. De Gebruiker zal bovendien alle niet-piblieke informatie die hij van Vroom ontvangt confidentieel behandelen en niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verstrekt, behoudens schriftelijke toestemming van Vroom. Deze verplichting blijft bestaan tot 5 jaar na het einde van de Overeenkomst, tenzij toepasselijke wetgeving in een langere termijn voorziet.

7.2 De Vroom Website gebruikt cookies, waardoor wij informatie ontvangen over het gebruik van de Vroom Website door de Gebruiker. Met uitzondering van de noodzakelijke technische cookies worden cookies slechts gebuikt na de toestemming van de Gebruiker. Meer informatie omtrent het gebruik van cookies, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en hoe lang zij worden bewaard op uw browser, is te vinden in het Cookiebeleid op de Vroom Website. Dit Cookiebeleid maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door Gebruiker aangeleverd wordt aan Vroom is eigendom van Gebruiker of diens licentiegever. Alle elementen en gegevens die door de Gebruiker aan Vroom worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, onder meer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates, worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de Gebruiker of diens licentiegever. De Gebruiker mag enkel materiaal overmaken voor zover de overdracht, verwerking of publicatie ervan niet in strijd is met de toepasselijke regelgeving en voor zover hij of zij alle noodzakelijke rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen, zoals naargelang het geval:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen opJ zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

8.2 De Gebruiker vrijwaart Vroom tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens. De Gebruiker maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de Overeenkomst afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz.

8.3 De Gebruiker aanvaardt dat Vroom in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

8.4 De Gebruiker zal de intellectuele eigendomsrechten van Vroom en haar licentiegevers, met inbegrip van de rechten van Vroom inzake Vroom Materialen, eerbiedigen en zal geen activiteiten ontplooien die deze intellectuele eigendomsrechten aantasten of in gevaar brengen. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de Gebruiker. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het eventuele vertrouwelijk karakter van de Materialen. Het is Vroom toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Vroom door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het de Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

8.5 Het geheel van de inhoud (teksten, advertenties, gedeponeerde merken, bedrijfsnamen, logo’s) van de Vroom Website worden – al naar gelang het geval – beschermd krachtens het auteursrecht, het merkenrecht en de wetten betreffende de oneerlijke concurrentie. Vroom behoudt zich het recht voor om zich – zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk – te verzetten tegen elk onrechtmatig gebruik ervan, zoals, maar niet beperkt tot:

 • het installeren van een automatische zoekrobot van de databank door middel van software; of

 • het (geheel of gedeeltelijk) kopiëren van de inhoud van de databank en het ter beschikking stellen ervan op andere websites of media.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De verbintenissen van Vroom zijn inspanningsverbintenissen en beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst met de Gebruiker is bepaald. Vroom is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk tot de limieten vermeld in deze Gebruiksvoorwaardenx.

9.2 Voor zover bij wet toegelaten, is Vroom (met inbegrip van haar aangestelden vertegenwoordigers en/of werknemers) slechts aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout, mits Vroom voor deze niet-naleving binnen de 30 kalenderdagen schriftelijk en gemotiveerd in gebreke werd gesteld nadat de Gebruiker deze fraude, bedrog of opzettelijk of zware fout heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, en mits Vroom een redelijke termijn werd gegund ter remediëring van de niet-naleving.

9.3 Voor zover bij wet toegelaten, zal Vroom (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) nooit aansprakelijk zijn voor schade die wegens zijn aard of omvang onvoorzienbaar is, met inbegrip van doch niet uitsluitend beperkt tot gevolgschade of indirecte schade, gederfde inkomsten, reputatieschade, onderbreking of vertraging van de bedrijfsvoering, verlies van data, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij of zij van de Vroom Website en die Diensten maakt.

9.4 DeGebruiker is jegens Vroom aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout is ontstaan in het kader van de Overeenkomst (waaronder ook worden begrepen: de fouten van werknemers, aangestelden of vertegenwoordigers van de Gebruiker of van personen die onder verantwoordelijkheid van of met toestemming van de Gebruiker de Diensten gebruiken), hetzij door een handelen in strijd met deze Overeenkomst of de toepasselijke regelgeving, hetzij door een onzorgvuldig nalaten of gebrek aan medewerking Voor zover bij wet toegelaten, vrijwaart de Gebruiker vrijwaart Vroom in elk geval ook voor alle schade die het gevolg is van aanspraken van derden (waaronder ook werknemers, aangestelden of vertegenwoordigers van de Gebruiker en personen die onder de verantwoordelijkheid van of met toestemming van de Gebruiker de Diensten gebruiken) in elk van de onderstaande gevallen:

 • aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van een fout van de Gebruiker, waaronder het niet naleven van de gedragsregels die krachtens deze Gebruiksvoorwaarden gelden, of van onveilige situaties in diens bedrijf, waaronder begrepen misbruik van de Diensten voor illegale activiteiten op het internet;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van Vroom die ter beschikking zijn gesteld van de Gebruiker en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Vroom geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor Vroom verborgen was;
 • alle aanspraken van overheden en toezichthouders, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit, en/of van betrokkene(n) van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Gebruiker bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen enkel aan Vroom toerekenbaar zijn.

De aansprakelijkheid van Vroom wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Vroom onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vroom ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vroom in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Vroom.

Artikel 10. Overmacht

In geval van overmacht is Vroom in elk geval gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige terugbetaling of schadevergoeding verplicht te zijn. Onder Overmach wordt verstaan elke oorzaak die, niet aan Vroom kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, rellen, stakingen, overstroming, brand, stroompanne, epidemie of pandemie technische problemen, bedelingsproblemen bij leveranciers en computercriminaliteit.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal de Overeenkomst zoveel mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van Vroom en de Gebruiker worden uitgevoerd.

11.2 Het nalaten op gelijk welk moment door Vroom om één van de in de Overeenkomst opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

11.3 De Gebruiker heeft niet het recht om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder de toestemming van Vroom.

11.4 Iedere communicatie tussen Vroom en de Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Vroom opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Gebruiker.

11.5 De Gebruiker zal Vroom onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm, hetzij via zijn Account, hetzij via iedere andere geschikte schriftelijke kennisgeving.

11.6 Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, of met het voorwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door het Belgisch recht, zonder toepassing van enige (Belgische, buitenlandse of internationale) rechtskeuze- of wetsconflictregels of -bepalingen die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander rechtsgebied dan België van toepassing is.

11.7 Elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). Niettemin kan een Gebruiker steeds voorstellen om het geschil te regelen via het Europees Platform voor onlinegeschillenbeslechting, zonder dat Vroom hierop verplicht moet ingaan.