Privacybeleid

1. Algemeen

Deze privacyverklaring omschrijft op welke manier BV Movel als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten. De maatschappelijke zetel van BV Movel is gelegen aan City Link, Posthofbrug 6-8 in 2600 Antwerpen. BV Movel wordt geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsnummer (BTW BE) 0794.705.855. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, prospecten en surfers die gebruik maken van onze diensten en platformen en van onze partners. Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. BV Movel streeft ernaar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven. Deze privacyverklaring kadert in de transparantieverplichtingen die BV Movel heeft op grond van de AVG. Onze privacyverklaring wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie. Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer: dpo@vroom.be.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door BV Movel.  We verwerken geen gevoelige gegevens zoals etnische afkomst, politieke voorkeuren, seksuele geaardheid en medische gegevens.

Movel bied verschillende diensten aan. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Movel BV.

- Verzekeringsproducten

- Autogarantie 

- Vroom.be

- Marketing

- De organisatie van de onderneming


1. Verzekeringsproducten

1.1. Waarover gaat dit? Wij gebruiken uw gegevens met als doeleinden adviseren, aanbieden en voorstellen van het (verzekerings)contract, assisteren bij de uitvoering van het (verzekerings)contract, onze legitieme belangen of omdat wij wettelijk verplicht zijn als verzekeringsmakelaar. De betrokkene kan o.a. (kandidaat-)verzekeringnemer zijn, begunstigde, medeverzekerde of benadeelde.

(a) Beoordeling voor het adviseren, aanbieden en voorstellen van het verzekeringscontract. Vóór wij verzekeringscontracten sluiten, verwerken wij gegevens om een aanvraag te behandelen en een degelijke inschatting te maken over de wenselijkheid om het verzekeringscontract te sluiten. Dit luik omvat eveneens commerciële besprekingen. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak (met inbegrip van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene).

(b) Verwerking bij het assisteren in de uitvoering van het contract en schadegevallen. Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om: – de klantenrelatie te beheren; – een klantenprofiel op te maken; – diensten te verlenen; – facturen op te maken en, zo nodig, in te vorderen; – vragen te beantwoorden, commerciële besprekingen en klantengeschillen op te volgen; – technische ondersteuning te bieden. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak.

(c) Verwerking om de wet na te leven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven zoals: – voor de verplichting om witwassen te voorkomen en de strijd tegen financiering van terrorisme, met inbegrip van verbonden maatregelen en rapportering, evenals de toepassing van sanctieregels; – de verplichting volgens de wetgeving rond verzekeringsdistributie om in de aanloop naar een contractsluiting informatie te verzamelen om een verzekeringsaanbod te doen;

(d) Diverse verwerkingen in de context van klantenbeheer. Naast de hierboven opgesomde verwerkingen hebben wij nog een aantal aanvullende verwerkingen die accessoir zijn hieraan. Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens o.a.: – voor de interne rapportering over producten, diensten en klantenrelaties; – om bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen; – om de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of de rechten van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen (bijv. bij geschillen) mogelijk te maken; – om onze positie als uw dienstverlener te kunnen inschatten; – om correct te reageren als een persoon ontevredenheid uit, een klacht indient bij ons of een commerciële bespreking rond vragen en/of geschillen heeft. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van BV Movel en derden (concreet, naargelang het geval, om als onderneming te functioneren, direct marketing

1.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf en van derden krijgen. Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te verwerken. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: – identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); – contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); – bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer); – gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies en gelijkaardige technologieën, bijvoorbeeld).

BV Movel kan in deze context ook persoonsgegevens verwerken die kennelijk door u publiek werden gemaakt. Wij kunnen informatie krijgen van derden zoals: – uw organisatie; – de verzekeringnemer (bijv. indien u begunstigde of slachtoffer bent); – betalingsdienstverleners; – publiek beschikbare bronnen (bijv. KBO, UBO, …); – data brokers (datavalidatie en dataverrijking).

1.3. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende termijnen: – Voor wettelijke verplichtingen geldt de wettelijke bewaartermijn. – Voor andere verwerkingen geldt de gemeenrechtelijke verjaringstermijn. Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijnAutogarantie

2. Autogarantie

2.1. Waarover gaat dit?

(a) Wij gebruiken uw gegevens met als doeleinde het bekomen van een garantie voor tweedehandsvoertuigen. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak (met inbegrip van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene). Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om: – de klantenrelatie te beheren; – een klantenprofiel op te maken; – diensten te verlenen; – facturen op te maken en, zo nodig, in te vorderen; – vragen te beantwoorden, commerciële besprekingen en klantengeschillen op te volgen; – technische ondersteuning te bieden. De grondslag voor deze verwerking is contractuele noodzaak.

(b) Diverse verwerkingen in de context van klantenbeheer Naast de hierboven opgesomde verwerkingen hebben wij nog een aantal aanvullende verwerkingen die accessoir zijn hieraan. Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens o.a.: – voor de interne rapportering over producten, diensten en klantenrelaties; – om bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen; – om de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of de rechten van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen (bijv. bij geschillen) mogelijk te maken; – om onze positie als uw dienstverlener te kunnen inschatten; – om correct te reageren als een persoon ontevredenheid uit, een klacht indient bij ons of een commerciële bespreking rond vragen en/of geschillen heeft. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van BV Movel en derden (concreet, naargelang het geval, om als onderneming te functioneren, direct marketing).

2.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf krijgen om een autogarantie aan te bieden. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: – identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); – contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); – bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer).

BV Movel kan in deze context ook persoonsgegevens verwerken die kennelijk door u publiek werden gemaakt. Wij kunnen informatie krijgen van derden zoals: – uw organisatie; – betalingsdienstverleners; – publiek beschikbare bronnen (bijv. KBO, UBO, …); – data brokers (datavalidatie en dataverrijking).

2.3. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende termijnen: – Voor wettelijke verplichtingen geldt de wettelijke bewaartermijn. – Voor andere verwerkingen geldt de gemeenrechtelijke verjaringstermijn.

3. Vroom.be

3.1. Waarover gaat dit?

(a) Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening te garanderen bij de aankoop en verkoop van wagens, het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op maat en gelijkaardige diensten via het onlineplatform vroom.be.

– Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om: – de klantenrelatie te beheren; – een klantenprofiel op te maken; – diensten te verlenen; – facturen op te maken en, zo nodig, in te vorderen; – vragen te beantwoorden, commerciële besprekingen en klantengeschillen op te volgen; – technische ondersteuning te bieden. De grondslag voor deze verwerking is de toestemming.

(b) Diverse verwerkingen in de context van klantenbeheer. Naast de hierboven opgesomde verwerking en hebben wij nog een aantal aanvullende verwerkingen die accessoir zijn hieraan. Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens o.a.: – voor de interne rapportering over producten, diensten en klantenrelaties; – om bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen; – om de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of de rechten van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen (bijv. bij geschillen) mogelijk te maken; – om onze positie als uw dienstverlener te kunnen inschatten; – om correct te reageren als een persoon ontevredenheid uit, een klacht indient bij ons of een commerciële bespreking rond vragen en/of geschillen heeft. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van BV Movel en derden (concreet, naargelang het geval, om als onderneming te functioneren, direct marketing).

3.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf en van derden krijgen.

– identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); – contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); – gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies en gelijkaardige technologieën, bijvoorbeeld), uitgebreide informatie vindt u in ons cookiebeleid.

Wij kunnen informatie krijgen van derden zoals: – uw organisatie; – betalingsdienstverleners; – publiek beschikbare bronnen (bijv. KBO, UBO, …); – data brokers (datavalidatie en dataverrijking); – partners; – sociale netwerken.

3.3. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot maximaal 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact (bijv. een verzoek van de betrokkene of een lopende overeenkomst).

4. Verwerking voor doeleinden van (direct) marketing

4.1. Waarover gaat dit? Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken: – om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen; – om tevredenheidsenquêtes uit te voeren om uw interesse voor bepaalde producten en diensten in te schatten; – voor interne rapportering over marketingactiviteiten; – om klanten op de hoogte te brengen van verschillende acties; – om merkimago te promoten bij het grote publiek; – voor verwerking van persoonsgegevens via de website, o.a. via cookies. De grondslag voor deze verwerking is toestemming. Voor het plaatsen van cookies vraagt BV Movel steeds toestemming waar dat wettelijk verplicht is. Meer uitvoerige informatie over cookies is terug te vinden in het cookie statement.

4.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: – identificatiegegevens (zoals naam en geboortedatum) van u en/of uw personeel; – contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres) van u en/of uw personeel; – consumptiegegevens (zoals uw verzekeringsportefeuille); – professionele gegevens (opleiding, vaardigheden, beroep en betrekking); – surfgedrag en interesses, voor wat betreft de website.

4.3. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die loopt tot maximaal 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact (bijv. een verzoek van de betrokkene of een lopende overeenkomst).

5. De organisatie van de onderneming

5.1. Waarover gaat dit? De werking van BV Movel veronderstelt een aantal verwerkingen zonder dewelke BV Movel niet of niet efficiënt kan ondernemen. Die verwerkingen kunnen kaderen in wettelijke verplichtingen van BV Movel of in opportuniteitsoverwegingen.

(a) Verwerking om de wet na te leven. Een aantal interne functies en activiteiten van BV Movel moeten georganiseerd worden op grond van wettelijke verplichtingen: – de naleving van wettelijke en administratieve verplichtingen van ondernemingen (bijv. fiscale verplichtingen, boekhoudkundige verplichtingen, …); – de organisatie van de continuïteit van de organisatie (met inbegrip van release, incident en business continuity management); – de verwerking van persoonsgegevens op grond van verplichtingen onder de AVG (bijv. opvolging van verzoeken van betrokkenen en inbreuk in verband met persoonsgegevens); – de verplichte tussenkomst in gerechtelijke en strafrechtelijke procedures, zoals de verstrekking van informatie in de context van politionele en/of gerechtelijke onderzoeken, tussenkomst in beslagprocedures. De grondslag voor deze verwerking is wettelijke verplichting in hoofde van BV Movel.

(b) Diverse andere verwerkingen. BV Movel verwerkt persoonsgegevens in de context van een reeks activiteiten die eigen is aan verzekeringsondernemingen en, meer in het algemeen, aan ondernemingen: – mogelijks in de onderzoeksfase in de context van vennootschapsactiviteiten, waaronder overnames, – het bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie mogelijk te maken. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang van BV Movel (nl. om als bedrijf te kunnen functioneren, fraudebestrijding en -preventie, bescherming van eigendommen en personen, informatieveiligheid).

(c) Statistische verwerkingen. Ter ondersteuning van de activiteiten van BV Movel worden eveneens statistische verwerkingen georganiseerd, d.w.z. de verwerking van persoonsgegevens voor het creëren van statistische modellen. Voor deze statistische verwerkingen hergebruikt BV Movel persoonsgegevens verkregen in de context van andere doeleinden overeenkomstig de bepalingen van de AVG ter zake.

5.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: – identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum); – contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); – professionele gegevens (opleiding en beroep); – bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer); – gerechtelijke persoonsgegevens; – gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld); – audiovisuele gegevens (bijv. videogesprekken of opnames daarvan); Deze persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene zelf of bij publieke en particuliere bronnen (o.a. KBO, sociale media, databrokers, vennootschappen betrokken bij overnameactiviteiten en hun adviseurs).

5.3. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? BV Movel bewaart uw persoonsgegevens als volgt: – Voor wettelijke verplichtingen geldt de wettelijke bewaartermijn. – Voor diverse andere verwerkingen geldt de gemeenrechtelijke verjaringstermijn. – Voor statistische verwerkingen geldt in overeenstemming met de AVG geen beperkte bewaartermijn.

5.4. Ontvangers van uw persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen worden uw persoonsgegevens, al naargelang de context, doorgegeven aan een of meerdere ontvangers. De grondslag voor deze doorgifte is gelijklopend met de grondslag voor de verwerking.

- De betrokkene, zijn aanverwanten, zijn werkgever en zijn lasthebbers Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan uzelf en, onder specifieke omstandigheden, aan een of meerdere van uw aanverwanten. Dit kan bijv. het geval zijn wanneer de betrokkene een minderjarige begunstigde is. Daarnaast verstrekken wij ook uw persoonsgegevens aan personen die in uw naam en voor uw rekening optreden in de context van het verzekeringsgebeuren. In de context van bepaalde dienstverlening verstrekken wij ook persoonsgegevens aan uw werknemer.

- Uitwisseling van gegevens met derden – verzekeringen – garantie. Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, socialezekerheidsinstellingen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, aanbieders van betalingsdiensten en bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval.

- Overheden, gerechtelijke instanties en toezichthouders- verzekeringen- garantie. Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen). Het kan o.a. gaan om overheidsinstanties, gerechtelijke of politionele instanties, toezichthouders en de Ombudsman van de Verzekeringen.

- Partners – In het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners

- Externe dienstverleners in binnen- en buitenland Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doen wij een beroep op gespecialiseerde dienstverleners die (deel)opdrachten en de bijhorende gegevensverwerking uitsluitend voor en ten behoeve van ons uitvoeren (‘verwerkers’). – ICT(-beveiliging)-dienstverleners, zoals datacenters, leveranciers van het platform waarop de verzekeringscontracten worden beheerd, dienstverleners die ondersteuning bieden bij het opzetten, onderhouden, testen en verbeteren van de beveiligingen van onze ICT-systemen; – marketing- en communicatiebureaus, zoals e-mailcampagnetoepassingen, dienstverleners die mailingcampagnes per post ver- zorgen o.a. om kwitanties, winstbewijzen en fiscale attesten aan verzekeringnemers te bezorgen; – beveiligings- en bewakingsfirma’s; – dienstverleners voor archivering van papieren documenten; – dienstverleners van veilige vernietiging van papieren documenten. Die dienstverleners zijn contractueel verplicht om de doeleinden van de gegevensverwerking die wij hebben vastgelegd, na te leven.

D. Uitvoer van persoonsgegevens

In de context van onze verwerkingen kan het zijn dat uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. landen buiten de Europese Economische Ruimte) worden uitgevoerd. Dit kan bijv. kaderen in de uitvoering van een verzekeringscontract of onze samenwerking met een dienstverlener gevestigd in dat land. Voor een aantal landen bestaat er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, bijv. Zwitserland. Het bestaan van een dergelijk besluit betekent dat de wetgeving van dat land een passende bescherming biedt op het vlak van gegevensbescherming. Indien het bestemmingsland niet onder een adequaatheidsbesluit valt, dan biedt BV Movel in beginsel afdoende garanties door gebruik te maken van modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. In specifieke, uitzonderlijke gevallen worden persoonsgegevens in beperkte mate uitgevoerd naar een bestemmingsland dat geen passende bescherming biedt op grond van de uitzonderingen voorzien in de AVG die een dergelijke uitvoer toelaten (‘afwijkingen voor specifieke situaties’). Dit impliceert dat de persoonsgegevens in beginsel niet over een bijzondere bescherming beschikken. Het kan gaan om een uitvoer in de volgende contexten: – noodzakelijk voor de uitvoering van een verzekeringscontract waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontrac- tuele maatregelen op verzoek van de betrokkene; – noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een verzekeringscontract in het belang van de betrokkene (bijv. de betrokkene is begunstigde); – noodzakelijk voor rechtsvorderingen; – noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen van de betrokkene of andere personen (bijv. in de context van ongeval- lenverzekeringen). U kunt meer informatie inwinnen over de waarborgmechanismen op de volgende websites: – algemene informatie; – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/thema-s/internationaal-gegevensverkeer; – adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (enkel in het Engels beschikbaar) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en; – modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie (enkel in het Engels beschikbaar) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual- clauses-scc_en.https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/thema-s/internationaal-gegevensverkeer

E. Uw rechten onder de AVG

De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe, die u ten opzichte van ons kunt uitoefenen.

  1. Over welke rechten beschikt u?

De AVG kent u als betrokkene een aantal rechten toe. Om de uitoefening van deze rechten te vereenvoudigen, bezorgen wij u hieronder achtergrondinformatie over die rechten en de manier waarop u die rechten kunt uitoefenen. Onder bepaalde omstandigheden legt de AVG beperkingen op aan deze rechten.

1.1. Recht op informatie. U hebt recht op algemene informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Die informatie wordt via deze algemene privacyverklaring verstrekt of via specifieke privacyverklaringen.

1.2. Recht op toegang. Als u uitsluitsel wilt krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en bepaalde informatie over deze verwerking wenst te ontvangen, kunt u uw inzagerecht bij ons uitoefenen. U kunt eveneens een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

1.3. Recht op verbetering. Als u vaststelt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verwerken, dan kunt u aan ons vragen om deze persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

1.4. Recht op gegevenswissing. U kunt in specifieke gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijv. wanneer de bewaartermijn voor deze persoons- gegevens is verstreken. Dit recht is echter niet absoluut. Zo kunnen wij bijv. nog steeds persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan verplichtingen onder de geldende wetten en regels die ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren of in de context van rechtsvorderingen.

1.5. Recht op beperking. U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. BV Movel kan onder bepaalde omstandigheden ook zelf besluiten om een verwerking te beperken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft nog steeds mogelijk in uitzonderlijke gevallen, bijv. met uw toestemming of in de context van een rechtsvordering.

1.6. Recht om uw toestemming in te trekken. Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om die toestemming op elk ogenblik weer in te trekken door dit aan ons te melden. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw toestemming.

1.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, mag u uw persoonsgegevens bij ons opvragen op een draagbaar formaat.

1.8. Recht op bezwaar. Indien een verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan kunt u zich verzetten tegen deze verwerking op grond van redenen eigen aan uw specifieke situatie. In dat geval mogen wij uw persoonsgegevens alsnog verder verwerken, indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen of indien de verwerking verband houdt met een rechtsvordering. U kunt ons ook te allen tijde laten weten dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden. Dit bezwaar verhindert niet dat uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt.

1.9. Recht bij automatische individuele besluitvorming waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor de klant rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem aanmerkelijke mate treft. Hebt u vragen of opmerkingen bij het resultaat van een automatische beslissing, dan kunt u contact opnemen. Wij informeren u over de logica achter een beslissing en de gevolgen die eruit voortvloeien U hebt het recht om het besluit aan te vechten en menselijke tussenkomst te vragen.

1.10. Recht om klacht in te dienen. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In België is de bevoegde toezichthouder de Gegevens- beschermingsautoriteit. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of voornemens bent een klacht in te dienen, dan moedigen wij u aan om eerst in contact te treden met onze Data Protection Officer om samen met u een snelle oplossing voor uw probleem te vinden.

2. Hoe kunt u deze rechten uitoefenen? U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, bij voorkeur met onze Data Protection Officer via e-mail op het adres dpo@vroom.be. Als u uw rechten uitoefent, vragen wij u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat uw vraag concreet kan worden behandeld. Wij wijzen er ook op dat uw identiteit redelijkerwijze moet kunnen geverifieerd worden om uw rechten uit te oefenen, zodat wordt vermeden dat iemand anders ze uitoefent. Als principe gebruiken wij daarbij dat wij u op dezelfde manier identificeren en uw identiteit verifiëren als wanneer wij uw gegevens verzamelden. Soms zullen wij u dus moeten vragen bewijs van uw identiteit te leveren. Dat geldt bijvoorbeeld als u ons vraagt iets te doen waardoor wij u gegevens moeten bezorgen, want wij willen uw gegevens niet bezorgen aan een andere persoon, of als u vraagt belangrijke gegevens te verwijderen, want wij willen niet dat eender wie ervoor kan zorgen dat wij gegevens waarvan u verwacht dat wij ze hebben, verwijderen. Met betrekking tot levensverzekeringen bijvoorbeeld zullen wij daarvoor normaal gezien vragen dat u een kopie van uw identiteitskaart toevoegt. Daarbij mag u de elementen van uw identiteitskaart die niet relevant zijn om uw identiteit te verifiëren, uitblanken.

3. Beperkingen als wij u niet kunnen identificeren Voor bepaalde verwerkingen, bijv. statistische verwerkingen, kan het zijn dat wij beschikken over gecodeerde of gepseudonimiseerde persoonsgegevens, waardoor wij niet in staat zijn om u te identificeren. In dat geval zijn overeenkomstig de AVG bepaalde rechten niet van toepassing.