Verkoopsvoorwaarden


Versie 1 januari 2023

De hiernavolgende verkoopsvoorwaarden beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin op de digitale media van BV Movel, Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen, KBO 0794.705.855, contact@vroom.be (de “Onderneming”). Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de Onderneming. Een opdracht aan de Onderneming houdt verzaking in aan de voorwaarden van de opdrachtgever. 

Indien een van de bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden nietig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, dan leidt dit niet tot de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen, en zal de opdracht zoveel mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de Onderneming en de opdrachtgever worden uitgevoerd.


1. OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJKHEID

1.1. Advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de onderneming voor elke vordering die tegen de Onderneming of haar verantwoordelijke uitgever (met inbegrip van hun werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers) zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en vergoedt alle kosten die de Onderneming in dit verband zou oplopen, zoals de ruimte ingenomen door een recht op antwoord.

1.2. De opdrachtgever zal tijdig en kosteloos alle materiaal (zoals teksten, foto’s, grafisch materiaal) en alle bijhorende informatie die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan de Onderneming in een gebruikelijk formaat. 

Het materiaal dat door opdrachtgever aangeleverd wordt aan de Onderneming is eigendom van de opdrachtgever of diens licentiegevers. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan de Onderneming worden verstrekt voor plaatsing op een digitaal medium van de Onderneming, onder meer alle teksten, beelden, logo’s, audio- of videofilms en de updates, worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever of diens licentiegever. De opdrachtgever mag enkel materiaal overmaken voor zover de overdracht, verwerking of publicatie ervan niet in strijd is met de toepasselijke regelgeving en voor zover hij alle noodzakelijke rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten, enz.) heeft bekomen, zoals naargelang het geval:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;

 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen aan het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

De opdrachtgever vrijwaart de Onderneming tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig element of gegeven. De opdrachtgever maakt zich sterk dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de opdracht afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz.

1.3 De opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming en haar licentiegevers eerbiedigen en zal geen activiteiten ontplooien die deze intellectuele eigendomsrechten aantasten of in gevaar brengen. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de opdrachtgever.

1.4 De opdrachtgever treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of uitgesteld, van persoonsgegevens, te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten om dit te doen. De opdrachtgever zal als zodanig de toepasselijke regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming naleven, en zal zich onthouden van iedere verwerking van persoonsgegevens die niet strikt beperkt is tot een efficiënte verspreiding van de door hem geplaatste advertenties op de digitale media van de Onderneming.

1.5 Wanneer de opdrachtgever geen zetel of woonplaats in België heeft, kan de Onderneming eisen dat de opdracht wordt gegeven door een persoon met woonplaats in België.

1.6 De Onderneming heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en heeft steeds het recht de identiteit van de opdrachtgever publiek te maken.2. ANNULERING EN WEIGERING
 
 2.1 Vanaf de definitieve aanvaarding van de opdracht door de Onderneming zal de opdracht volledig gefactureerd worden, zelfs indien de opdrachtgever deze annuleert. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van de Onderneming.

2.2 De Onderneming kan de opdracht mits schriftelijke kennisgeving onmiddellijk eenzijdig beëindigen of opschorten en de inlassing van de advertentie weigeren, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de Onderneming op volledige betaling van de opdracht en zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen:

 • voor zover de advertenties worden aangeleverd in een andere taal dan deze van het medium;

 • indien de advertenties schadelijk kunnen zijn voor de Onderneming of voor de doelgroep, of strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving;

 • indien de opdrachtgever zijn verplichtingen onder deze verkoopsvoorwaarden schendt;

 • in geval van Overmacht;

 • in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en/of bij om het even welke wijziging van de oorspronkelijke juridische situatie van de opdrachtgever die de Onderneming dreigt te benadelen.


3. VERBOD OP DOORVERKOOP 

Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de Onderneming mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld worden aan derden, en kan de opdrachtgever zijn rechten inzake de opdracht niet overdragen aan derden.


4. MATERIAAL EN UITVOERINGSWIJZE

4.1 Advertentieopdrachten moeten in principe schriftelijk (inclusief elektronisch) worden doorgegeven. Wanneer een opdracht telefonisch of mondeling of per fax werd doorgegeven, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde fouten in de uitvoering en kan dit geen aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

4.2 Materiaal moet tijdig worden aangeleverd door de opdrachtgever en moet beantwoorden aan de technische specificaties meegedeeld door de Onderneming.

De Onderneming heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor inlassing op het digitale medium, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor de Onderneming kan worden beschouwd. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

4.3 Indien de opdrachtgever de opmaak van een advertentie overlaat aan de Onderneming, dan zijn de opmaakkosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen specifieke richtlijnen geeft, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de onderneming de opmaak heeft opgevat, en kan dit geen aanleiding tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

4.4 Afwijkingen van kwaliteit, kleuren en afmetingen van advertenties, eigen aan de aard van de reproductie en/of de gebruikte techniek, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever. Zij kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van de Onderneming, en geven geen aanleiding tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

4.5 De Onderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van het door opdrachtgever verstrekte materiaal.

4.6 Het materiaal wordt maximaal één maand volgend op de inlassing op het digitale medium van de Onderneming ter beschikking gehouden van de opdrachtgever, waarna het wordt vernietigd.


5. SPECIFICATIES


5.1 Voor speciale wensen in verband met de plaatsing (welbepaalde dagen, speciale plaats of pagina) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een hogere prijs in rekening gebracht.


5.2 Inlassing op een bepaalde plaats of dag of exclusiviteit op de pagina kan niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.


2.3 Om technische redenen kan niet altijd worden toegestaan een advertentie uitsluitend te publiceren in één bepaald medium. Wanneer één enkel tarief voorzien is voor publicatie in verschillende media tegelijk, dan is dit niet splitsbaar en is de volledige prijs verschuldigd, ook indien enkel publicatie in één enkel medium gewenst werd.6. TARIEVEN

6.1 De advertenties worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van de Onderneming. De Onderneming heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of het formaat te wijzigen. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste de opdrachtgever. 

6.2 Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassing van een tekst wordt de kostprijs van de publicatie aangerekend aan degene die opdracht gaf tot plaatsing en dit tegen de geldende tariefvoorwaarden.


7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum, zoals aangegeven op de factuur. De Onderneming heeft steeds het recht te eisen dat facturen vooraf betaald worden. Wissels of cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel.

7.2 Bij laattijdige betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd op het factuurbedrag vanaf de factuurdatum aan de intrestvoet die volgt uit de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro;

 • bij laattijdige betaling van één factuur heeft de Onderneming het recht alle lopende opdrachten en/of advertenties zonder verdere verwittiging op te schorten, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn en met volledig behoud van alle overige rechten van de Onderneming;

 • indien de opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en de onderneming aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft de onderneming gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien de onderneming is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

7.3 Indien een volumekorting werd bekomen in het vooruitzicht van de plaatsing van een bepaald aantal advertenties en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties niet worden geplaatst, dan mag de Onderneming het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen.


8. AANSPRAKELIJKHEID
 
 8.1 De Onderneming is nooit aansprakelijk voor niet-naleving van haar verbintenissen door Overmacht. Onder “Overmacht” wordt verstaan elke oorzaak die niet aan Vroom kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaart, dat die nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, rellen, stakingen, overstroming, brand, stroompanne, epidemie of pandemie, technische problemen, bedelingsproblemen bij leveranciers en computercriminaliteit.


8.2 Voor zover bij wet toegelaten, is de Onderneming (met inbegrip van haar werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers) slechts aansprakelijk voor enige schade indien die is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout en mits de Onderneming voor deze niet-naleving binnen de 8 kalenderdagen in gebreke werd gesteld nadat de opdrachtgever deze fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken.


8.3 In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een absolutie limiet van 5.000 EUR.


8.4 Voor zover bij wet toegelaten, zal de Onderneming nooit aansprakelijk zijn voor schade die wegens haar aard of omvang onvoorzienbaar is, met inbegrip van, doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.


8.5 Schadeclaims ontslaan de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de factu(u)r(en) te betalen. Het verzuim om dit te doen zal worden beschouwd als een laattijdige betaling.9. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de opdracht, of met het voorwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door het Belgisch recht, zonder toepassing van enige (Belgische, buitenlandse of internationale) rechtskeuze- of wetsconflictregels of -bepalingen die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander rechtsgebied dan België van toepassing is.

9.2. Elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met de opdracht valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België).